Презентация по педагогике на тему “Інтерактивні форми підвищення кваліфікації бібліотечних працівників” скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Інтерактивні форми підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Снітко І. І. методист ВДОУНБ імені Олени Пчілки


Слайд №2

$

Текст слайда: Що таке інтерактивні форми? Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact» іnter – взаємний act – діяти Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивні форми навчання мають конкретну мету – створити комфортні умови, за яких кожен може відчути свою успішність, інтелектуальну спроможність


$Слайд №3

Текст слайда: Форми та методи інтерактивно$го навчання тренінг; мозковий штурм; рольова гра; відкритий простір; кейс-стаді; баскет-метод відео навчання; дистанційне навчання; віртуальна довідка.


Слайд №4

Текст слайда: Тренінг – це форма активного навчання, мета якого – передовсім передач$а психологічних знань, а також розвиток та формування певних умінь, навичок та життєвих компетенцій; цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; форма розширення досвіду.


Слайд №5

$


Слайд №6

Текст слайда: Структура тренінгу Вступначастина Основна частина Завершальна частина Вступ – 5% загального часу; Знайомство – 5% загального часу; Правила – 5% загального часу; Очікування – 5% загального часу. Оцінка рівня поінформованості про проблему – 5-10% загального часу; Актуалізація проблеми – 10-30% часу; Пошук шляхів вирішення, отриманняінформації –20-40% часу; Розвиток практичнихнавичок – 20-60%. Рефлексія та завершення роботи (підбиття підсумків щодо про$цесу роботи, оцінка отриманого досвіду) 5-10%заг. часу


Слайд №7

Текст слайда: Мозковий штурм Метод “мозкового штурму” являє собою методику спільної одноразової роботи групи експертів, спрямованої на творчий пошук, як правило, нетрадиційних, креативних підход$ів до вирішення проблем. Вільна форма дискусії. Правила проведення мозкового штурму: Відсутність будь-$якої критики; Заохочення ідей; Дружелюбність; Рівноправність учасників; Свобода асоціацій; Запис усіх ідей; Час для інкубації.


Слайд №8

Текст слайда: Рольова гра Рольова гра – це моделювання ситуації, де учасникам пропонується виконати роль певної людини у знайомих для них обставинах чи ситуаціях. Основне$ призначення рольової гри полягає в тому, щоб за допомогою ролей розв´язати такі завдання: залучити всіх учасників заняття до обговорення теоретичних проблем бібліотечної справи; виділити основні аспекти і методи аналізу актуальних проблем конкретної теми; сформувати позитивне ставлення, інтерес до проблеми.


Слайд №9

Текст слайда: Структура рольової гри Генератори ідей Критики Арбітри Відшукують оптимальні варіанти розв´язання проблемного питання чи управлінської ситуації, окреслюють різні шляхи їх вирішення, обґрунтовуючи с$вою відповідь як теоретично, так і на конкретних прикладах. Функція групи «критиків» полягає в тому, щоб критично і водночас конструктивно аналізувати відповіді «генераторів ідей». З цією мстою вони ставлять питання проблемного характеру, що допо$магають уточнити точку зору «генераторів ідей» або розкрити наявні в ній суперечності. Формулюють власні пропозиції щодо розв´язання питання. «Арбітрам» надається право спільно прийняти найбільш оптимальне рішення, використовуючи у разі необхідності потрібну довідк$ову, наукову літературу, періодичну пресу тощо. Крім того, «арбітри» мають оцінити ефективність роботи кожної групи за змістом. 


Слайд №10

Текст слайда: Відкритий простір Відкритий простір – це технологія проведення дискусії навколо центральної теми на основі принципу самоорганізації. Технологія відкритого простору дає можливість швидко, просто й без великих витрат підвищити продуктивність н$арад і конференцій. Програма роботи: підготувати вільну стіну або велику дошку під РОЗКЛАД СЕСІЙ; використовувати стікери, на яких учасники пишуть теми, що пропонуються для обговорення.


Слайд №11

Текст слайда: Принципи відкритого простору: Хто б не прийшов – він потрібний: Що б не трапилося – це єдине, що могло відбутися: Коли б це не почалося – це правильний момент: Коли питання вичерпане –воно вичерпане.  «Правило двох ніг»: якщо учасник у б$удь-який момент зрозуміє, що він не може нічому навчитися або йому нема чим поділитися, він повинен піднятися й $перейти до іншої групи.


Слайд №12

Текст слайда: Кейс-стаді Метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань – ситуацій (рішення кейсів). Ситуація повинна$ бути взята з практики роботи бібліотекаря. Мета методу – проаналізувати ситуацію і виробити практичне рішення спільними зусиллями групи учнів. Рішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів: 1. Знайомство з ситуацією. 2. Виділення основної проблеми. 3. Пропозиція концепцій вирішення. 4. Аналіз наслідків рішень. 5. Рішення кейса – пропозиція одного або декількох варіантів (послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механізми їх запобігання та вирішення.

$


Слайд №13

Текст слайда: Баскет-метод Баскет-метод – метод навчання на основі імітації ситуацій. Тому, кого навчають пропонують виступити в ролі керівника, розібратися з поточними діловими проблемами та паперами. Чому варто використовувати? Метод дозволяє оцінити здібності співробітника, визначити його$ вміння приймати рішення.


Слайд №14

Текст слайда: Відео навчання Найбільш наочна форма навчання. Чому варто використовувати? зв‘язок з практикою; наочність і доступність подачі матеріалу; можливість самонавчання і повторення; зручність: показ у зручному місці у зручний час; можливість багаторазового використання.


Слайд №15

Текст слайда: Дистанці$йне навчання Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ від тих, хто навчає до тих, хто навчається.  Мета навчання: сприяти розширенню необхідних науково-теоретичних та методичних знань; спонукати до розвитку творчос$ті, підняття загальної культури та рівня професіоналізму бібліотекаря.


Слайд №16

Текст слайда: Віртуальна довідка Віртуальна довідка – це одна із форм дистанційного навчання. Сьогодні ін$формаційно-консультативна служба в електронному  середовищі стає популярною формою роботи  серед  бібліотек,   які мають вихід в Інтернет.   Підвищення  кваліфікації – основне завдання  віртуальної  довідки,  що розміщена на сайті  відділу наукового аналізу та розвитку  бібліотечної справи Національної парламентської  бібліотеки України. Бібліотекарі активно  користуються цим сайтом, про що свідчить його статистика.


$Слайд №17

Текст слайда: Як визначити ефективність навчання? Метод статистичного аналізу: Здійснюється протягом тривалого періоду та може дати багато цінної інформації щодо різних показників діяльності: Скільки бібліотекарів після навчання отримало підвищення по службі; Як змінилися показники ефективності праці; Скільки інновацій було внес$ено в роботу тих структурних підрозділів, які підвищували кваліфікацію.


Слайд №18

Текст слайда: Як визначити ефективність навчання? Самозвіт – самоаналіз діяльності бібліотекаря – учасника підвищення кваліфікації, де індивідуально критично і об‘єктивно оцінюється користніс$ть отриманої інформації, її практична цінність і можливість використання у своїй роботі.


Еще записи

Leave a Comment