Презентация по педагогике на тему “національно-патріотичне виховання” скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Національно-патріотичне виховання учнів в системі виховної роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Підготувала: ЗДВР І.Є. Переверзева


Слайд №2

$

Текст слайда: Головна мета національного виховання набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовних надбань українського$ народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.


Слайд №3

Тек$ст слайда: Виховні завдання: забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; виховання правової культури — поваги до Кон$ституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;


Слайд №4

Текст слайда: забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу; формування мовної культури, оволодіння українською мовою і її вживання; виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі — правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот;


Слайд №5

Текст слай$да: культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з пр$иродою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я; забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів;


$

Слайд №6

Текст слайда: вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою; прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській дія$льності.


Слайд №7

Текст слайда: Ідеальна модель громадянина – патріота


Слайд №8

Текст слайда: Громадянсько-патріотичне виховання Військово – патріотичне виховання Духовно – моральне виховання Складові національно – патріотичного виховання


Слайд №9

Слайд №10

Текст слайда: Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. Цей процес передбачає поєднан$ня інтересів суспільства ( саморозвиток особистості має здійснюватися на моральній основі) особистості ( вільного саморозвитку і збереж$ення своєї індивідуальності) держави ( діти мають зростати національно свідомими громадянами, патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі ..


Слайд №11

Текст слайда: Патріотична вихованість – результат засвоєння учнями : Патріотична вихованість Досвіду пізнавальної діяльності Досвід емоційно-цінних відносин Дієво-практичний досвід


Слайд №12

Текст слайда: Драбина зростання: – с$тадія стійкого переконання (завтра – це стало переконанням.. сьогодні – усвідомив (стадія усвідомлення) вчора замислився(стадія осмислення)


Слайд №13

Текст слайда: Рівні національно – патріотичної вихованості: Високий рівень Середній рівень Низький рівень


Слайд №14

$

Текст слайда: Дякую за увагу.


Еще записи

Leave a Comment