Презентация по педагогике на тему “родинне виховання” скачать бесплатно

Слайд №1

$

Текст слайда: Система роботи школи з родинно – сімейного виховання: методичні аспекти і шляхи реалізації. Підготувала: ЗДВР Костянтинівської ЗШ І – ІІІ ступенів №4 Переверзева І.Є.


Слайд №2

Текст слайда: Тільки разом з батьками, $спільними зусиллями, вчителі можуть дати дітям велике людське щастя . В.А.Сухомлинський


Слайд №3

Текст слайда: Родинне виховання – сукупність ряду послідовних дій педагогічного колективу з батьками просвітницького характеру спрямованих на досягнення такого рівня виховання дітей, який відповідає запитам суспільства.


Слайд №4

Текст слайда: Базові поняття : Батьки – особи (рідні чи прийомні стосовно дитини люди), які забезпечують її розвиток,навчання та виховання. Б$атьківство – комплекс соціальних,психологічних, медичних та інших умов , які дають родині змогу народжувати лише бажаних дітей та здійснювати їхнє позитивно – орієнтовне виховання; Сім’я – соціа$льна група , котрі мешкають разом і пов’язані родинними стосунками (шлюбу, опіки , кровної спорідненості), спільністю формування і задоволення соціально-економічних та інших по$треб , взаємною моральною відповідальністю. Сімейне виховання – система впливів, яку дорослі члени родини застосовують з метою формування світогляду і поведінки дитини. Компетентністне батьківство – впевнене виконання батьківських обов’язків , що базується на достатньому рівні психолого – педагогічних знань і вмінь їх доцільне застосування.


$Слайд №5

Текст слайда: Принципи : Наступність і спадковість поколінь ; Єдність вимог, виховних намірів і культуровідповідності Збереження і підтримка сімейних цінностей; Створення атмосфери екосоіальної захищеності;


Слайд №6

Текст слайда: Завдання родинно – сімейного виховання : Підвищувати і поглиблювати рівень обізнаності батьків з проблем компетентнісного батьківства ; пропагувати психолого-педагогічні знання серед батькі$в. Сприяти взаєморозумінню та довірі у відносинах між батьками та дітьми. Залучати до традицій родинно – побутової культури, забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій , засвоєння моральних цінностей, ідеалів, то що. Підготувати дитину до життя з розумінням$ пріоритету виховання в родині та гуманних взаємин між її членами, усвідомлення важливості ролі родини в особистому житті і житті суспільства.


Слайд №7

Текст слайда: Функції взаємодії школи і батьків Розвиваюча Виховна. Формуюча. Охоронно – оздоровча Контролююча. Інформаційна.


Слайд №8

Текст слайда: Шляхи взаємодії школи з родинами: Пі$двищення педагогічної культури батьків: знайомство з суч$асними системами родинного виховання з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду; вивчення закономірностей розвитку дитини; сприяння в залученні дітей до культурних і духовних цінностей; Пропаганда здорового способу життя в сім’ї: батьківські практикуми по фізичній культурі і організації режиму рухової активності; організація режиму дня і збалансованого харчув$ання дітей в сім’ї; організація зустрічей з представниками Служб міста ; семінари з охорони безпеки життєдіяльності дітей в сім’ї; Підвищення правової культури батьків: вивчення положень Конституції , Конвенції ООН про права дитяти; Закону “Про освіту”; Програм розвитку і виховання дітей в системі національної освіти; положення Програми розвитку і виховання дітей, що мають особливі освітні потреби.


Слайд №9

Текст слайда: Напрямки робота з батьками ознайомлення з умовами життя сім’ї; визначення рівня педагогі$чної культури батьків; виявлення труднощів, які відчувають батьки; виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення; здійснення колективного,диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу; допомога батькам у підвищенні їхньої педагогі$чної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини; залучення батьків до організації позашкільної самових$овної роботи; поширення досвіду роботи з батьками; створення банків науково-методичної інформації з проблем сім’ї, роботи з батьками та сімейного виховання


Слайд №10

Текст слайда: Методи вивчення сім’ї : Спостереження. Бесіди Тестування. Анкетування Діагностика Ділові ігри. Аналіз дитячих малюнків про сім’ю. Аналіз дитячих творів про сім’ю.


Слайд №11

Текст слайда: Програма вивченн$я сім’ї: Склад сім’ї. Виховна діяльність сім’ї. Регулярна діяльність сім’ї, соціальний контроль. Матеріально – побутова діяльність у сім’ї. Дозвіл$ля сім’ї та підлітка. Стосунки у сім’ї. Взаємодія сім’ї та школи. Загальна оцінка ситуації розвитку важкого підлітка в сім’ї.


Слайд №12

Текст слайда: Стратегія партнерства педагогічного колективу з батьками Робота з колективом батьків Індивідуальна робота з батькам: Відвідування сімей учнів вдома; Бесіди з батьками учня Групова робота з батьками: За типом сім’ї; За помилками $батьків у сімейному вихованні, За проблемами учня, що виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами


Слайд №13

Слайд №14

Текст слайда: Планування роботи: В річному плані роботи школи : Комплексні заходи реалізації зв’язків школи з ба$тьками учнів; Заходи на виконання Закону України «Про попередження насилля в родині» та гендерного виховання; Профілактичні заходи з родинами , де склались несприятливі умови для зростання дітей; Тематичний лекторій для батьків; Школа молодих батьків. План роботи загальношкільного батьківського комітету


Слайд №15

Текст слайда: Форми реаліза$ції партнерства школи і сім’ї :


Слайд №16

Текст слайда: Традиційні форми роботи з батьками : батьківські збори; бесіди (колективні, групові,індивідуальні); конференції; диспут$и, дискусії; перегляд фільмів на педагогічні теми; День відкритих дверей; відкриті уроки для батьків; клуби для батьків, консультпункти; семінари – практикуми; оформлення куточків для батьків; підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків. теле$фон довіри. проведення соціологічних досліджень. сімейні вечори


Слайд №17

Текст слайда: Нетрадиційні форми роботи з батьківської громадськості “Дерево родоводу ” – зустрічі представників різних поколінь, роздуми над проблемами виховання, звернення до джерел народної педагогіки; “У сімейному колі ” – анкетування батьків, індивідуальна робота,допомога родинам через консультації, практичні поради, зустр$ічі з лікарями, психологами, юристами; “ Родинний міст ” – зустрічі з батьками та обговорення проблеми виховання дітей “ Народна світлиця ” – звернення до народних традицій, формування особистості школяра через природу; “ День добрих справ ” – спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; “ Вечір великої родини ” – організація відпочинку, ігри, театральні виставки; “ Дискусійний клуб ” – обговорення п$роблем виховання школярів; “ Сімейна скринька ” – добірка матеріалів з досвіду родинного виховання; “ Аукціон ідей родинної $педагогіки ” – презентація ідей родинної педагогіки і набір показників її схвалення


Слайд №18

Текст слайда: Форми участі батьків в управлінні НЗ: Інвестори-спонсори; Соціальні замовники освітніх послуг Експерти якості освіти ; Захисники прав і свобод дітей.


Слайд №19

Текст слайда: Очікувані результати: Сформована виховна компетентні$сть батьків; Встановленні тісні зв’язки та співробітництво між педагогами і батьками ; Зниження тенденції негативних явищ у поведінці дитини , підвищення рівня порозуміння між батьками і дітьми ; Готовність педагогічного колективу до $реалізації роботи з родинно – сімейного виховання.


Слайд №20

Текст слайда: Користь від залучення батьків до партнерства: Для батьків: – Підвищення освіти; Встановлення розумного спілкування в родині ; Глибше розуміння роботи школи. Для учнів: – Розуміння своєї ролі і значення в родині ; – Відчуття захищеності; Постійний фізичний, моральний,розумовий, духовний та інший розвиток Для вчителів : Задоволення від своєї роботи ; – За$доволення батьків роботою вчителя; – Підвищення оцінки роботи вчителя адміністрацією; – Зменшення витрат часу і сил на розв’язання проблем Для школи: – Підвищення ефективності роботи школи; Зміцнення і поглиблення позитивних стосунків між школою і родинами; – Надання підтримки школі з боку громади і батьків.


Слайд №21

Текст с$лайда: Дякую за увагу


Еще записи

Leave a Comment