Презентация по педагогике на тему “система превентивного виховання” скачать бесплатно

Слайд №1

Текст слайда: Заступник директора з виховної роботи Переверзева Інна Євгенівна. Система роботи школи з превентивного вих$овання


Слайд №2

Текст слайда: Держава, виховні інститути , здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді , допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. ( “ Основні орієнтири виховання ” )


Слайд №3

$

Текст слайда: це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.


Слайд №4

$Текст слайда: Сутність : комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соці$альними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення , профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді , а саме : правопорушень (схильність до агресії , крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій); поганих звичок (алкоголізму , наркоманії, тютюнопаління , токсикоманії, то що ); статевих порушень та їх наслідків ( статевої розпусти , венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД , проституції , то $що) ; егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення культури споживання , загальноприйнятні норми людської моралі, то що).


Слайд №5

Текст слайда: створення умов для формування позитивних якостей особистостей; за$безпечення соціально-психологічної діяльності; надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім; забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами; сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивн$ої роботи


Слайд №6

Слайд №7

Текст слайда: Принципи превентивного виховання : комплексності, системності, науковості, інтегрованості, наступності, конкретності, реалістичності демократизму , мобільності, законності


$Слайд №8

Текст слай$да: Діагностично – прогностична функція Корекційно – реабілітаційна функція Освітньо – консультативна функція Iнтeгрaтивно – просвітницька функція Регулятивна функція Пізнавальна функція Охоронна функція Комунікативна функція Профілактична функція Функції превентивного виховання :


Слайд №9

Текст слайда: Правова освіта неповнолітніх Формування здорового способу життя Моральне здоров’я Профілактика асоціальних проявів в поведінці учнів Соціальна реабілітація неповнолітніх Комплексна психолого – педагогічна і соціальна допомога неповнолітнім

$


Слайд №10

Текст слайда: Первинна профілакти$ка (рання) Вторинна профілактика Третинна профілактика ( проти рецидивна ) Соціально – педагогічна профілактика Превентивна допомога і корекція Адаптація, реабілітація, ресоціалізація


Слайд №11

Текст слайда: Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і методів виховного впливу на основі досягнень сучасної педагогічної науки . Соціологізація школяра$ , перетворення його як об’єкта на суб’єкт виховного процесу Системне планування превентивного виховання , визначення чіткої структури ; Стимулювання позитивної соціальної орієнтації учнів Інфор$маційне забезпечення : аналіз, звіти, діаграми, самоосвіта педагогів, мо кл. керівників Управлінські рішення: річний план роботи школи, довідки, накази, рішення педради, то що.


Слайд №12

Текст слайда: Планування превентивного виховання відображається в розділах річного плану роботи школи : Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів; Комплексні заходи з попередження правопорушень , безп$ритульності та асоціальної поведінки учнів; Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя ; План сумісної профілактичної діяльності ш$коли і відповідних служб міста; Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки ; Комплексний план заходів роботи з батьками ( батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині,) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.


Слайд №13

Текст слайда: Учнів 1—4-х класів : сформованість основ духовно-морального розвитку особистості : само оцінювання$ , самоконтролю, знання та навички ведення здорового способу життя , усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров’я з раннього дитинства . Учнів 5-7-х класів : Усвідомлення : норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства; наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;


$Слайд №14

Текст слайда: Учнів 8-9-х класів : усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; розуміння необхідності подолання стигматизації та дискримінації людей, що живуть з ВІЛ; вм$іння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку; розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків. Учнів 10-12-х класів : сформованість житт$євих компетенцій, активної та громадської позиції, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків ; імунітету до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності ведення здорового способу життя; готовності до виконання різних соціальних ролей; наявність життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.


Слайд №15

$Текст слайда: рівень загальної вихованості учнів школи; рівень самооцінки учнів; орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні; наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків; наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи , ступінь їх важкості; показник кількості учнів , що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД. динаміка пропусків занять учнями без поважних причин ;

$


Слайд №16

Текст слайда: реалізується засобами :  аналіз рівня вихованості учнів школи ; виконання вимог «всеобучу»; контроль відвідування занять учнями школи адміністрацією , його системний$ моніторинг ; контроль рівня обізнаності класних керівників з зазначеного питання ; відвідування тематичних класних годин ; щоквартальний аналіз роботи школи і прийняття управлінських рішень , динаміка розвитку .


Еще записи

Leave a Comment